ارتباط با ما

شماره تماس گویای شرکت

0916-632-8966

مدیر فروش ذرت علوفه ای

حسن سرخه : 8581-531-0903 و 3705-632-0916

امور مالی ذرت علوفه ای

سامان موسوی: 3704-632-0916 و 1331-366-0901

رئیس هیئت مدیره

راضی سرخه: 8686-675-0936

فکس فروش ذرت علوفه ای

مربوط به فروش سیلاژ : 88939980-021

مدیر بازرگانی بذر مای

امیر سرخه: 3701-632-0916

کارشناس بذر مای

هادی رویضی: 3702-632-0916

امور مالی بذر مای

یاسین چنانه: 3703-632-0916

مدیر عامل

کاظم سرخه: 6218-675-0912

فکس فروش بذر ذرت

فکس: 88939980-021

آدرس کارخانه

خوزستان. اتوبان انديمشك اهواز سه راهي دهلران پل كرخه كيلومتر سه شركت سيلاژ علوفه سرخه