اسید فولویک (Biofield Organ)

اسید فولویک (Biofield Organ)

ترکیبات سازنده: مواد آلی گیاهی

تجزیه ضمانت شده:

 جزئیاتوزنی وزنیوزن حجمی
کلسیم محلول (CaO)1.6 %2 %
منیزیم محلول (MgO)0.5 %6 %
آهن محلول (Fe)0.25 %0.3 %
مواد آلی33 %40 %
اسید فولویک30 %36 %
کربن آلی (C)18 %22 %

کشور تولید کننده: اسپانیا