فسفیت پتاسیم

فسفیت پتاسیم

ترکیبات سازنده: فسفیت پتاسیم

تجزیه ضمانت شده:

 جزئیاتوزنی وزنیوزن حجمی
پتاسیم محلول در آب (K2O)20 %28 %
چگالی:  1.40  
 اسیدیته:  5  

کشور تولید کننده: اسپانیا