بازدید از مزارع 350 هکتاری کشت و صنعت شریف آباد قزوین