بازدید خریدار اماراتی علوفه از شرکت سیلاژ علوفه سرخه

بازدید خریدار اماراتی علوفه از شرکت سیلاژ علوفه سرخه و رضایت صد درصدی وی از کیفیت.

لازم به ذکر است علوفه تولیدی این شرکت،مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد.
90 درصد علوفه ورودی شرکت سیلاژ علوفه سرخه را ذرت مای تشکیل میدهد.
ذرت مای هنگام برداشت در شرایط طبیعی:دارای ویژگیهای زیر می باشد:
ماده خشک:32%
پروتئین خام 9 الی 10%
نشاسته 30%
و نسبت دانه به علوفه حدودا 40% می باشد.
بهمین دلیل علوفه تولیدی این شرکت،از ارزش غذایی بسیار بالایی برخوردار است.

 

بازدید خریدار اماراتی علوفه از شرکت سیلاژ علوفه سرخه و رضایت صد درصدی وی از کیفیت.

بازدید خریدار اماراتی علوفه از شرکت سیلاژ علوفه سرخه و رضایت صد درصدی وی از کیفیت.

بازدید خریدار اماراتی علوفه از شرکت سیلاژ علوفه سرخه و رضایت صد درصدی وی از کیفیت.

بازدید خریدار اماراتی علوفه از شرکت سیلاژ علوفه سرخه و رضایت صد درصدی وی از کیفیت.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *