کود میکرو

کود میکرو

ترکیبات سازنده: لیگنوسولفونات مس، لیگنوسولفونات آهن، لیگنوسولفونات منگنز، لیگنوسولفونات روی، اسید بوریک، مواد آلی گیاهی

تجزیه ضمانت شده:

 

 جزئیاتوزنی وزنیوزن حجمی
 نیتروژن کل (N)2.63 %3.4 %
گوگرد محلول (SO3)5.69 %7.4 %
گوگرد آلی (SO3) 2 % 2.6 %
 بر محلول (B) 0.42 %0.55 %
 مس محلول (Cu) 0.26 % 0.34 %
مس کمپلکس شده با لیگنوسولفونات (Cu-LS)0.26 %0.34 %
 آهن محلول (Fe)1.7 %2.2 %
 آهن کمپلکس شده با لیگنوسولفونات (Fe-LS) 1.7 %2.2 %
 منگنز محلول در آب (Mn)2.5 % 3.25 %
 منگنز کمپلکس شده با لیگنوسولفونات  (Mn-LS)2.5 % 3.25 %
 روی محلول (Zn) 2.69 % 3.5
 روی کمپلکس شده با لیگنوسولفونات (Zn-LS) 2.69 %3.5 %
 کربن آلی (OC) 16.9 % 22 %
 مواد آلی (OM) 29.2 % 38 %
 لیگنوسولفونیک اسید (LS) 12.7 % 16.5 %
بیوفلاوونوئیدها  (پلی هیدروکسی فنول) 0.24 % 0.32 %
 چگالی: 1.30
  
 اسیدیته: 3.6
  

کشور تولید کننده: اسپانیا