برگزاری کلاس تغذیه محصولات کشاورزی با کودهای زیستی در شرکت سیلاژ علوفه سرخه

برگزاری کلاس تغذیه محصولات کشاورزی با کودهای زیستی

در شرکت سیلاژ علوفه سرخه
آبان 98

با حضور استاید دانشگاه شهید چمران اهواز_مهندسین جهاد کشاورزی خوزستان و کارشناسان شرکت زیست فناور سبز از تهران و اهواز

پس از توضیحات لازم، سپس کشاورزان به مزرعه منتقل شدند و تفاوت و تاثیر کودهای زیستی که برای ذرت استفاده شد بود را از نزدیک مشاهده کردند.
مصرف کودهای زیستی،علاوه بر اینکه مصرف کودهای شیمیایی را به حداقل میرسانند سبب میشوند تا مردم جامعه از غذای سالم و تقریبا عاری از سم کود،بهرمنده شوند. مصرف کودهای زیستی باعث میشوند کشاورز،از کود و سم کمتری مصرف کند که این خود کمک بزرگی به سلامت آب و خاک و محیط زیست است.

 

برگزاری کلاس تغذیه محصولات کشاورزی با کودهای زیستیبرگزاری کلاس تغذیه محصولات کشاورزی با کودهای زیستی

برگزاری کلاس تغذیه محصولات کشاورزی با کودهای زیستی

برگزاری کلاس تغذیه محصولات کشاورزی با کودهای زیستی

 

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *